Szanowne Kandydatki !! Szanowni Kandydaci !!

Zapraszamy Was do podjęcia studiów w Politechnice Opolskiej. Nasza Uczelnia gwarantuje wysoką jakość zajęć dydaktycznych, a także uczestnictwo w szeroko rozumianym życiu akademickim.

WAŻNE INFORMACJE

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Informator dla kandydatów na studia.


1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną (wszelkie pozostałe opłaty, w tym opłaty związane z tokiem studiów, opłaty za legitymacje, opłaty za akademik, należy wpłacać na konto podane w portalu USOSweb). Nie należy wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).
2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym.


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów wynosi 85 zł (150 zł dla kierunku Architektura).


W sytuacji, w której kandydat osobiście nie może stawić się po odbiór decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu i wydeleguje osobę, która odbierze dokumenty w jego imieniu, pełnomocnik musi posiadać:

•    podpisane przez kandydata pełnomocnictwo do odbioru dokumentów,
•    własny dowód osobisty, celem sprawdzenia jego numeru,
•    dowód osobisty kandydata, bądź poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.

Podpis kandydata na druku pełnomocnictwa musi być taki sam, jak w dowodzie osobistym.


Od decyzji o nie przyjęciu przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Opolskiej, które należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania.