• log in
  • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Biznes Międzynarodowy: Unia Europejska-Chiny

Details
Code SP-BMUEC
Organizational unit Faculty of Economics and Management
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Tematyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów wzrostu gospodarki chińskiej, warunków legislacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej w ChRL, uwarunkowań kulturowych zachowań chińskich partnerów biznesowych oraz specyfiki prowadzenia z nimi negocjacji.

Program studiów „Biznes Międzynarodowy: Unia Europejska-Chiny” ma charakter unikatowy w skali kraju, został przygotowany po starannym rozpoznaniu rynku usług edukacyjnych i potrzeb pracodawców związanych z aktywnością inwestorów chińskich w polskiej gospodarce. Kadrę dydaktyczną wyżej wymienionego kierunku tworzą naukowcy z Politechniki Opolskiej, Politechniki Pekińskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, dyplomaci i menadżerowie, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w Chinach.

Wymagania 

Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Biznes Międzynarodowy UE-Chiny” jest uzyskanie określonych w programie uczenia się studiów efektów uczenia się i 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej.

Umiejętności i kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Biznes międzynarodowy UE-Chiny”, zainteresowany znalezieniem zatrudnienia na światowym rynku, w szczególności europejskim i chińskim, będzie mógł wykazać się kluczowymi kompetencjami i kwalifikacjami znaczącymi z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Studenci mają możliwość kontynuacji nauki języka chińskiego, którą rozpoczynają w trakcie studiów, na kursach oferowanych przez Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej.

Opłata semestralna 

Opłata: 2.250,00 zł

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe „Biznes Międzynarodowy UE-Chiny”.

  • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
  • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

  • semestr zimowy: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
  • semestr letni: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2023 r., IV rata do 10.06.2023 r.

Kierownik studiów 

Kierownik: dr hab. Maria Bernat

Kontakt 

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.