• log in
  • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Details
Code SP-KZPB
Organizational unit Faculty of Civil Engineering and Architecture
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address a.czabak@po.edu.pl
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Tematyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, planowania, poprzez kursy z programów komputerowych Norma Pro oraz MS Project, przedsięwzięć budowlanych i ich realizacji, budżetowania, rozliczeń finansowych oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i technik w warsztacie menedżera.

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw budowlanych oraz zarządzania przedsięwzięciami budowalnymi.

Wymagania

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem inżyniera ukończenia studiów wyższych (min. studia I stopnia). Studia kierowane są do absolwentów kierunków budownictwo, architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, energetyka.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi jest uzyskanie określonych w programie uczenia się studiów efektów uczenia się i 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej.

Umiejętności i kwafilikacje

Absolwent studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi otrzyma gruntowną wiedzę z zakresu wyceny, przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Poszerzona wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowalnych, procedur FIDIC, pozwoli absolwentowi w praktyce na jej zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień finansowych, prawnych, technologicznych w procesie zarządzania kontraktami budowlanymi.

Dodatkowa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi programami do kosztorysowania i sporządzania harmonogramów realizacji inwestycji sprawi, że absolwent będzie dobrze przygotowany do sprawowania funkcji Inżyniera Projektu; Specjalisty ds. kosztów, specjalisty ds. materiałów, specjalisty ds. roszczeń w zespołach Inżyniera Kontraktu, Jednostkach Realizujących Projekt (JRP – po stronie inwestora), bądź zespołach Wykonawcy robót.

Absolwent nabywa także umiejętności sporządzania dokumentacji przetargowej, kalkulacji kosztów, szczególnie w kontraktach realizowanych według procedur FIDIC i Banku Światowego, którą wykorzysta w samodzielnie wykonanej pracy końcowej jak również w pracy zawodowej.

W toku studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi słuchacze doskonalą warsztat inżynierski dotyczący aktualnej problematyki związanej z organizacją i zarządzaniem przedsięwzięciami.

Absolwenci przedmiotowych studiów podyplomowych zyskują także świadomość społeczną dotyczącą rangi i roli osób pełniących funkcje zarządcze (menedżerskie) i toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Opłata semestralna

Opłata: 1 950 zł 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi”.

  • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
  • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

  • semestr zimowy: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
  • semestr letni: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2023 r., IV rata do 10.06.2023 r. 

Kierownik studiów

Kierownik: dr hab. inż. Adam Rak 

Kontakt

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.