• log in
  • create an account

Postgraduate studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu Ochrony Powietrza

Details
Code SP-PKKPOP
Organizational unit Faculty of Mechanical Engineering
Form of studies Part-time
Level of education postgraduate
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Tematyka studiów podyplomowych

Jednym z celów studiów jest zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez podniesienie kompetencji koordynatorów programu ochrony powietrza. Program studiów przewiduje zniwelowanie różnego zakresu potrzeb kompetencyjnych koordynatorów programu ochrony powietrza, adekwatnie do ich roli przewidywanej do realizacji w ramach systemu zarządzania realizacją POP. W dużej mierze skuteczność zarówno miękkich, jak i merytorycznych działań koordynatorów gminnych programu ochrony powietrza w ich gminach będzie zależeć od wyeliminowania obecnych barier: braku motywacji i świadomości, a także braku merytorycznego wsparcia i spowalniających ograniczeń organizacyjnych realizacji działań inwestycyjnych (wymiana ogrzewania nieekologicznego źródła), co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza. Zaprojektowany program studiów podyplomowych zapewni odpowiednie przygotowanie kompetencji koordynatora programu ochrony powietrza do realizacji wyżej wymienionych zadań.

Wymagania 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów, którzy ukończyli, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia (np. inżynier, licencjat). Mile widziane jest wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka lub pokrewne.

Studia te adresowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianym obszarem ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony powietrza.

Warunki ukończenia studiów

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji dyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów uczenia się, wykonanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Umiejętności i kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą: polityki energetycznej i regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem energii w budownictwie, ochrony cieplnej budynku, racjonalnego wykorzystania energii, w tym odnawialnych źródeł energii, a także oceny ekonomicznej i ekologicznej przedsięwzięć energooszczędnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę dotyczącą efektywnego i bezpiecznego wykorzystania energii, korzystania z różnych form dofinansowania inwestycji, obsługi wniosków projektowych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę w zakresie elementów komunikacji społecznej, psychologii potrzeb, diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego i tworzenia innowacji społecznych w jakości życia w środowisku.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają niezbędne uzupełniające się kompetencje merytoryczne i organizacyjne, dzięki którym efekt ich prac w terenie oraz zdolność wpływania na motywację i podnoszenie świadomości mieszkańców przełożą się na rzeczywistą realizację wskaźnika „wzrost odsetka mieszkańców chętnych do zastąpienia źródła ciepła na bardziej ekologiczne”.

Dzięki zwiększonym kompetencjom koordynatorzy POP będą mogli praktycznie wspierać mieszkańców w podejmowaniu działań inwestycyjnych (dot. wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania), co zaowocuje poprawą jakości powietrza.

Opłata za studia

Studia będą realizowane przez Politechnikę Opolską w ramach projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kierownik studiów 

Kierownik: dr inż. Grzegorz Borsuk

Tel. +48 77 449 84 53

e-mail: g.borsuk@po.edu.pl

Warunki rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), w którym kandydat wprowadza wymagane informacje.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu studiów podyplomowych;
  • Poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • Kolorową fotografię wyłącznie w wersji elektronicznej, w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli. Fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych