• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

IRK:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 
1.Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul. Prószkowskiej 76.
2. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.edu.pl
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia oraz – w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Politechnice Opolskiej.
4.
Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
5. 
W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
6. 
Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
7.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres: 50 lat dla osób przyjętych na studia oraz 6 miesięcy dla osób nie przyjętych na studia.
8.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
9. 
W procesie rekrutacji osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.