Unia Europejska

Utwórz konto

IRK: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje ogólne:

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul. Prószkowskiej 76.

  2. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl.

  3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

  7. Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Opolska nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.

 

Informacje związane z rekrutacją na studia (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) organizowane przez Politechnikę Opolską:

  1. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.(zwanym dalej RODO) w celu postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów.

  2. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres: do 6 miesięcy dla osób nie przyjętych na studia oraz 50 lat dla osób przyjętych na studia.