Unia Europejska

Utwórz konto

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul. Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.(zwanym dalej RODO) w celu postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów.
Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres: do 6 miesięcy dla osób nie przyjętych na studia oraz 50 lat dla osób przyjętych na studia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Opolska nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.