Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lotnictwo i kosmonautyka

Szczegóły
Kod MO-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Lotnictwo i kosmonautyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 3,5-letnie (7 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (18.05.2020 00:00 – 16.08.2020 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. 

Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako piloci w lotnictwie cywilnym, jak również w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy oraz zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • mechanika płynów,
 • wytrzymałość materiałów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • nawigacja,
 • łączność,
 • paliwa i smary,
 • podstawy automatyki,
 • podstawy pilotażu,
 • napędy lotnicze i kosmiczne,
 • aerodynamika,
 • planowanie lotu,
 • budowa statków powietrznych,
 • napędy bezzałogowych statków powietrznych,
 • osprzęt i sterowanie silnika.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie. 

Specjalności:

 • pilotaż statków powietrznych (S),
 • projektowanie konstrukcji lotniczych (S).

Zasady kwalifikacji