Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Systemy Biotechniczne

Szczegóły
Kod TS-SI
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
Kierunek studiów Systemy Biotechniczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 4-letnie (8 semestrów)
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (18.05.2020 00:00 – 16.08.2020 23:00)

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 wybrane przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
 • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
 • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.

Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty takie jak:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:

 • technologie informacyjne;
 • grafika inżynierska,
 • maszynoznawstwo;
 • rolnicze surowce energetyczne;
 • współczesne systemy uprawy;
 • biomechanika gleby;
 • botanika rolnicza;
 • podstawy przechowalnictwa;
 • przetwórstwo warzyw i owoców;
 • urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym;
 • mikrobiologię techniczną;
 • podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej. 


Zasady kwalifikacji