Unia Europejska

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Szczegóły
Kod SP-KZPB
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Architektury
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 16
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej dwir@po.edu.pl
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (12.10.2020 08:00 – 30.10.2020 23:59)

Tematyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, planowania, poprzez kursy z programów komputerowych Norma Pro oraz MS Project, przedsięwzięć budowlanych i ich realizacji, budżetowania, rozliczeń finansowych oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i technik w warsztacie menedżera.

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw budowlanych oraz zarządzania przedsięwzięciami budowalnymi.

Wymagania

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem inżyniera ukończenia studiów wyższych (min. studia I stopnia). Studia kierowane są do absolwentów kierunków budownictwo, architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, energetyka.

Cykl kształcenia

Dwa semestry

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kosztorysowanie 

i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi jest uzyskanie określonych w programie uczenia się studiów efektów uczenia się i 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej.

Umiejętności i kwafilikacje

Absolwent studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi otrzyma gruntowną wiedzę z zakresu wyceny, przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Poszerzona wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowalnych, procedur FIDIC, pozwoli absolwentowi w praktyce na jej zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień finansowych, prawnych, technologicznych w procesie zarządzania kontraktami budowlanymi.

Dodatkowa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi programami do kosztorysowania i sporządzania harmonogramów realizacji inwestycji sprawi, że absolwent będzie dobrze przygotowany do sprawowania funkcji Inżyniera Projektu; Specjalisty ds. kosztów, specjalisty ds. materiałów, specjalisty ds. roszczeń w zespołach Inżyniera Kontraktu, Jednostkach Realizujących Projekt (JRP – po stronie inwestora), bądź zespołach Wykonawcy robót.

Absolwent nabywa także umiejętności sporządzania dokumentacji przetargowej, kalkulacji kosztów, szczególnie w kontraktach realizowanych według procedur FIDIC i Banku Światowego, którą wykorzysta w samodzielnie wykonanej pracy końcowej jak również w pracy zawodowej.

W toku studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi słuchacze doskonalą warsztat inżynierski dotyczący aktualnej problematyki związanej z organizacją i zarządzaniem przedsięwzięciami.

Absolwenci przedmiotowych studiów podyplomowych zyskują także świadomość społeczną dotyczącą rangi i roli osób pełniących funkcje zarządcze (menedżerskie) i toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Opłata semestralna

Opłata: 1 600 zł 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi”.

  • Za pierwszy semestr do dnia: 06.11.2020 r.
  • Za drugi semestr do dnia: 20.02.2021 r.

Kierownik studiów

Kierownik: dr hab. inż. Adam Rak 

Kontakt

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,
  • podanie na studia podyplomowe,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.