• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

Szczegóły
Kod SP-ZPDI
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej bku@po.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.01.2022 00:00 – 31.03.2022 23:59)

Charakterystyka   

Zamierzeniem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie umiejętności społecznych (zdolności do współpracy z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania, zarówno w odniesieniu do poszczególnych osób jak i grup) oraz umiejętności koncepcyjnych (zdolności do koordynacji oraz integrowania wszystkich obszarów działalności organizacji). Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom dostrzegać wzajemne związki między poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, co uczyni ich kompetentnymi do piastowania stanowisk kierowniczych.

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych komórkach funkcjonalnych. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących podejmowania decyzji, kierowania zespołami pracowników, analizy sytuacji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 

Studia kończą się egzaminem końcowym. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej. 

Studia skierowane są do  

Studia adresowane są do absolwentów kierunków inżynierskich I i II stopnia, zainteresowanych uczestnictwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowią ofertę dla inżynierów, którzy widzą możliwości awansu w strukturze przedsiębiorstwa i potrzebują dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania pracownikami, marketingiem, finansami i innymi obszarami w przedsiębiorstwie oraz powiązań między nimi. 

Wymagania   

Dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich, co najmniej I stopnia.

Warunki rekrutacji  

Limit miejsc: 20

Terminy zajęć  

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Opłata semestralna 

Opłata: 975,00 zł za semestr 

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów”.

  • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2022 r.
  • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2023 r. 

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

  • semestr letni: I rata do 10.10.2022 r., II rata do 10.11.2022 r., III rata do 10.12.2022 r., IV rata do 10.01.2023 r.
  • semestr zimowy: I rata do 10.03.2023 r., II rata do 10.04.2023 r., III rata do 10.05.2022 r., IV rata do 10.05.2023 r. 

Kierownik studiów   

Kierownik: dr hab. Mariusz Zieliński 

Kontakt   

Informacje dodatkowe  

Komplet dokumentów:

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe,
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kolorową fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie  z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.