• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Szczegóły
Kod SP-KZPB
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Architektury
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej a.czabak@po.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 19.10.2023 23:59)

Charakterystyka

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, planowania, poprzez kursy z programów komputerowych Norma Pro oraz MS Project, przedsięwzięć budowlanych i ich realizacji, budżetowania, rozliczeń finansowych oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i technik w warsztacie menedżera.

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw budowlanych oraz zarządzania przedsięwzięciami budowalnymi.

Do kogo studia są skierowane

Studia kierowane są do absolwentów kierunków budownictwo, architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, energetyka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi otrzyma gruntowną wiedzę z zakresu wyceny, przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Poszerzona wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowalnych, procedur FIDIC, pozwoli absolwentowi w praktyce na jej zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień finansowych, prawnych, technologicznych w procesie zarządzania kontraktami budowlanymi.

Dodatkowa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi programami do kosztorysowania i sporządzania harmonogramów realizacji inwestycji sprawi, że absolwent będzie dobrze przygotowany do sprawowania funkcji Inżyniera Projektu; Specjalisty ds. kosztów, specjalisty ds. materiałów, specjalisty ds. roszczeń w zespołach Inżyniera Kontraktu, Jednostkach Realizujących Projekt (JRP – po stronie inwestora), bądź zespołach Wykonawcy robót.

Absolwent nabywa także umiejętności sporządzania dokumentacji przetargowej, kalkulacji kosztów, szczególnie w kontraktach realizowanych według procedur FIDIC i Banku Światowego, którą wykorzysta w samodzielnie wykonanej pracy końcowej jak również w pracy zawodowej.

W toku studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi słuchacze doskonalą warsztat inżynierski dotyczący aktualnej problematyki związanej z organizacją i zarządzaniem przedsięwzięciami.

Absolwenci przedmiotowych studiów podyplomowych zyskują także świadomość społeczną dotyczącą rangi i roli osób pełniących funkcje zarządcze (menedżerskie) i toku realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi jest uzyskanie określonych w programie uczenia się studiów efektów uczenia się i 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej.

Wymagania

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem inżyniera ukończenia studiów wyższych (min. studia I stopnia).

Opłata semestralna

Opłata: 2.200 zł / semestr

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  13.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 13.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów

Kierownik: dr hab. inż. Adam Rak

e-mail: a.rak@po.edu.pl 

Kontakt

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Dodatkowe informacje

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych