• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

Szczegóły
Kod SP-ZPDI
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej bku@po.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 29.02.2024 23:59)

Charakterystyka   

Zamierzeniem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie umiejętności społecznych (zdolności do współpracy z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania, zarówno w odniesieniu do poszczególnych osób jak i grup) oraz umiejętności koncepcyjnych (zdolności do koordynacji oraz integrowania wszystkich obszarów działalności organizacji). Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom dostrzegać wzajemne związki między poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, co uczyni ich kompetentnymi do piastowania stanowisk kierowniczych.

Do kogo studia są skierowane 

Studia adresowane są do absolwentów kierunków inżynierskich I i II stopnia, zainteresowanych uczestnictwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowią ofertę dla inżynierów, którzy widzą możliwości awansu w strukturze przedsiębiorstwa i potrzebują dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania pracownikami, marketingiem, finansami i innymi obszarami w przedsiębiorstwie oraz powiązań między nimi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych komórkach funkcjonalnych. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących podejmowania decyzji, kierowania zespołami pracowników, analizy sytuacji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 

Studia kończą się egzaminem końcowym. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej. 

Wymagania   

Dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich, co najmniej I stopnia.

Cykl kształcenia

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele z wykorzystaniem technich kształcenia na odległość. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Opłata semestralna 

Opłata: 1.150,00 zł za semestr.

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.

W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  13.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 13.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

Kierownik studiów   

Kierownik: dr hab. Mariusz Zieliński

e-mail: m.zielinski@po.edu.pl

Kontakt   

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji

Limit miejsc: 20. Podstawą przyjęcia na studia jest analiza przedstawionych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium kwalifikacji jest kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Dodatkowe informacje 

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych