• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie projektami w organizacjach

Szczegóły
Kod SP-ZPO
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://wipil.po.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 12.11.2023 23:59)

REKRUTACJA 

Charakterystyka 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji projektów. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: 

 • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami na poziomie operacyjnym i strategicznym, 
 • wiodące standardy i metodyki zarządcze, 
 • pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m.in. w zakresie przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki, motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań, sprawności działania oraz pracy zespołowej), 
 • pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz zakresu projektu, organizacji wykonawstwa, harmonogramowania i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami), 
 • zajęcia kontekstowe obejmujące m.in. aspekty prawne prowadzenia projektów, innowacyjność, zarządzanie wiedzą oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie. 

Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Niektóre zajęcia praktyczne odbędą się w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych. 

Studia są realizowane przez pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, część przedmiotów prowadzona będzie przez specjalistów spoza Wydziału – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członków IPMA. 

Studia kończą się warsztatami przygotowującymi do egzaminu certyfikacyjnego wraz z wewnętrznym (próbnym) egzaminem pre-certyfikacyjnym oraz obroną pracy końcowej realizowanej zespołowo w formie projektu pod opieką promotora. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Do kogo studia są skierowane

Program kształcenia pozwala kierować ofertę studiów podyplomowych do osób zainteresowanych wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy w charakterze Project Managera. Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają pełnić funkcje kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych realizowanych w różnych organizacjach. Przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowany przez International Project Management Association (IPMA) lub, w zależności od wyboru grupy słuchaczy, PRINCE2 Foundation wydawany przez AXELOS (warunkiem organizacji szkolenia PRINCE2 jest wniesienie dodatkowej opłaty egzaminacyjnej na konto akredytowanej jednostki szkoleniowej PeopleCert/AXELOS).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, które uprawniają go do podjęcia pracy na stanowisku: kierownika projektu, kierownika biura projektów, konsultanta ds. zarządzania projektami, menedżera wyższego lub średniego szczebla w różnych organizacjach, m.in.: przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach non profit.

Absolwent studiów w szczególności potrafi:

 • formułować i rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania projektami,
 •  sporządzić analizę i plan zaangażowania interesariuszy,
 •  opracować uzasadnienie biznesowe, cele, założenia i wymagania projektowe,
 •  ocenić opłacalność projektu,
 •  zorganizować i efektywnie kierować zespołem projektowym,
 •  opracować plan realizacji projektu oraz zorganizować jego realizację,
 •  sterować przebiegiem projektu,
 • posługiwać się systemami informatycznymi w zaawansowanym stopniu, takimi jak: Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2 do planowania, monitorowania, kontrolowania i realizacji projektu,
 • zarządzać jakością projektu,
 • dobrać odpowiednią metodykę do zarządzania projektem,
 • tworzyć i zarządzać programem i portfelem projektów.

Wymagania 

Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie). 

Cykl kształcenia 

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia (od listopada do czerwca) i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych). Program studiów zawiera 18 przedmiotów, w tym warsztaty przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego wraz z wewnętrznym egzaminem próbnym.  

Terminy zajęć 

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie z  przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Szczegółowy harmonogram zostanie podany słuchaczom do wiadomości w listopadzie 2023 r.

Semestr zimowy: 

17-18.11.2023r., 24-25.11.2023r., 08-09.12.2023r., 15-16.12.2023r., 12-13.01.2024r., 19-20.01.2024r., 02-03.02.2024r., 09-10.02.2024r., 08-09.03.2024r..

Semestr letni:

15-16.03.2024r., 05-06.04.2024r., 12-13.04.2024r., 10-11.05.2024r., 24-25.05.2024r., 07-08.06.2024r., 14-15.06.2024r., 28-29.06.2024r., 05-06.07.2024r.

Opłata semestralna 

Opłata 2.000 zł/semestr.

Opłata za studia płatna na konto uczelni 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646.
W tytule prosimy o podanie: „Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe „Zarządzanie projektami w organizacjach”.

 • Za pierwszy semestr do dnia:  10.11.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.11.2023 r., II rata do 10.12.2023 r., III rata do 10.01.2024 r., IV rata do 10.02.2024 r. 
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

 Kierownik studiów 

Kierownik: dr inż. Iwona Łapuńka

e-mail: i.lapunka@po.edu.pl

Kontakt 

 • Biuro Kształcenia Ustawicznego
 • e-mail: bku@po.edu.pl
 • tel. 77/449 8169; 77/449 8168

Warunki rekrutacji 

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe - po wprowadzeniu wszystkich danych w systemie IRK podanie jest generowane automatycznie, należy je wydrukować, podpisać i skan zamieścić w IRK. W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać "Moje konto", a następnie "Formularze osobowe", a potem "Wykształcenie". Proszę o zapoznanie się z instrukcją dołączania dokumentów.  Oryginał podania po zakończonej rekrutacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego (adres: Politechnika Opolska, Biuro Kształcenia Ustawicznego, ul. Prószkowska 76, pok. 10; 45-758 Opole);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skan dyplomu należy umieścić w systemie IRK, a oryginał po zakończonej rekrutacji dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Kształcenia Ustawicznego;
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i zamieszczona w systemie IRK.

Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 10 kandydatów. Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

Skorzystaj z dofinansowania PUP: https://opole.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych